Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubartów

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogółem rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady obowiązują od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Lubartów jest: Wójt Gminy Lubartów, ul .Lubelska 18A, 21-100 Lubartów.

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania  Urzędu Gminy Lubartów, a także przysługujących Państwu uprawnień, możecie się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Lubartów za pomocą adresu: Magdalena Lenart, email: inspektor@cbi24.pl

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Lubartów – przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Lubartów;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy Lubartów i Gminy Lubartów;
c) W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) Inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z Gminą Lubartów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Lubartów.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym  przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuję przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Lubartów Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych  odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podane przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy  przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Państwa dane mogą być przetwarzane s sposób zautoryzowany i nie będą profilowane.

Inspektor ochrony danych osobowych - Magdalena Lenart - tel.: 690 971 100, email: inspektor@cbi24.pl

 

Szukaj dokumentów
od do