Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubartów

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Lubartów (ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, tel: 81 855 35 86, email: ug@gmina-lubartow.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Lubartów.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Walkowiak, e-mail: ug@gmina-lubartow.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu +48 81 8545905. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. transmisje Sesji Rady Gminy Lubartów). Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących; 
 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Lubartów znajduje się przy ulicy Lubelskiej 18A w Lubartowie, kod pocztowy 21-100. Mieszczą się w nim poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie oraz Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie.

Sprawy są załatwiane w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Lubelskiej, do którego prowadzą schody, oraz wejście od ul. Legionów dostępne z poziomu chodnika. Drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Drzwi bez mechanizmu automatycznego otwierania.

Bezpośrednio na parterze budynku przy wejściu od ul. Legionów po lewej stronie znajduje się punkt podawczy; blat punktu podawczego nie jest obniżony – istnieje możliwość obsługi przy stoliku obok punktu podawczego.

Budynek urzędu jest piętrowy, nie ma windy. W budynku znajdują się schody z poręczami prowadzące na pierwsze pietro i na kondygnację -I.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Korytarze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Dla osób na wózkach inwalidzkich są one dostępne.

Także korytarze na I piętrze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ, jednak ze względu na brak windy są one niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą na parterze Urzędu skorzystać z pomocy pracowników Biura Podawczego i skontaktować się z właściwym pracownikiem – pracownik schodzi na parter do takiej osoby i zapewnia obsługę w danej sprawie. Pracownicy referatów są przygotowani, aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań realizowanych przez referat na parterze budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. 

Nie ma przewijaka.

Miejsca parkingowe znajdują się po zachodniej stronie budynku Urzędu od ulicy Legionów (w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnych).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Deklarację dostępności: w zakresie dostępności architektonicznej zaktualizowano w dniu 01.04.2021 r.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw w Urzędzie Gminy Lubartów, prosimy o:

 • poprzez inna osobę, telefonicznie pod nr 81 854-59-05
 • przesłanie e-maila na adres: ug@gmina-lubartow.pl 

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wcześniejsze wskazanie sprawy, ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

10. Informacje dodatkowe

Urząd Gminy Lubartów nie posiada aplikacji mobilnej.